شخصیسازی

گنز یاه‌گنهآ و هنیمز سپ ریوصت میظنت

هنیمز سپ ریوصت میظنت

.دینک باختنا لفق هحفص ای یلصا هحفص هنیمز سپ ناونع هب ار هاگتسد رد هدش هریخذ سکع ای ریوصت کی هحفص رد ،ای .دینک سمل ار یراوید ذغاک یور سپس و هتشاد هگن ،هدرک سمل ار یلاخ هیحان کی یلصا هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یراوید ذغاک هنیمز ریوصت و شیامن هحفص تامیظنت یور ،اه‌همانرب

.دینک باختنا نآ یور رب هنیمز سپ ریوصت نتشاذگ ای رییغت یارب ار هحفص کی2 2

.دینک باختنا ار دوخ هاوخلد ریوصت ،هحفص نییاپ رد هدش هداد ناشن ریواصت نایم زا و هتفر تسار ای پچ هب3 3

.دینزب هبرض ای یرلاگ زا یور ،ریواصت ریاس ای هاگتسد نیبرود طسوت هدش هتفرگ یاه سکع باختنا یارب

.دینزب هبرض هریخذ ای یراویدذغاک ناونعب میظنت یور4 4

گنز یاه گنهآ نداد رییغت

.دیهد رییغت ار اه‌نلاعا و یدورو یاه‌سامت هب طوبرم ،گنز یاه‌گنهآ

.دینک سمل ار اه‌نلاعا و اهادص تامیظنت ،اه‌همانرب هحفص رد

سپس ،دینزب هبرض ← سامت گنز یور ،یدورو یاه‌سامت یارب سامت گنز کی میظنت یارب :تراک میس ود یاه‌لدم ◄ سپس و دینک باختنا ار گنز گنهآ کی ،هدز هبرض سامت یاه گنز ← و تراک USIM تراک ای تراک‌میس کی یور یور ،سامت گنز ناونع هب دوخ یربراک باسح ای هاگتسد رد هدش هریخذ یقیسوم زا هدافتسا یارب .دینزب هبرض دییأت یور

.دینزب هبرض ندوزفا

تراک ای تراک میس کی یور سپس ،هدز هبرض ← سامت گنز یور ،یدورو یاه‌سامت یارب سامت گنز کی میظنت یارب

.دینرب هبرض دییأت یور سپس و دینک باختنا ار گنز گنهآ کی ،هدز هبرض اهنلاعا ← و USIM

،هدرک هدز هبرض سامت یاه گنز یور ،یدورو یاه‌سامت یارب سامت گنز کی میظنت یارب :تراک میس کت یاه لدم ◄ باسح ای هاگتسد رد هدش هریخذ یقیسوم کی زا هدافتسا یارب .دینزب هبرض دییأت یور سپس و دینک باختنا سامت گنز کی

.دینزب هبرض ندوزفا یور ،سامت گنز ناونع هب دوخ یربراک

یور سپس و دینک باختنا سامت گنز کی ،دینزب هبرض نلاعا گنز گنهآ یور ،اه‌نلاعا یارب سامت گنز کی میظنت یارب

.دینزب هبرض دییأت

56