مخاطٜ⠆찆

نیبطاخم یوجتسج

.دیورب نیبطاخم نیبطاخم تمسق هب ،اه همانرب هحفص رد :دینک هدافتسا ریز یوجتسج یاهشور زا یکی زا

.دیورب نیبطاخم تسرهف نییاپ ای لااب هب•

.دینک تکرح نآ نایم رد تعرس هب ات دیشکب نییاپ ای لااب نیبطاخم تسرهف تسار تمس رد ار دوخ تشگنا کی•

.دینک دراو ار وجتسج طیارش و دینزب هبرض نیبطاخم تسرهف یلااب رد وجتسج هیحان یور•

:دیهد ماجنا ار ریز تامادقا زا یکی ،رظن دروم بطاخم باختنا اب

.دینک هفاضا هقلاع دروم نیبطاخم تسرهف هب ار نآ :

.دیریگب یريوصت ای یتوص سامت کی : /

.دیسیونب مایپ کی :

.دیسیونب ليميا کی :

یلصا هحفص هب نیبطاخم یارب ربنایم ندوزفا

.دینک هفاضا یلصا هحفص رد ییاه‌ربنایم ،دیتسه طابترا رد اه‌نآ اب بترم روط‌هب هک ینیبطاخم یارب

.دیورب نیبطاخم نیبطاخم تمسق هب ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دينک باختنا ار بطاخم کي2 2

.دینزب هبرض یلصا هحفص هب ربنایم ندوزفا یور3 3

67