SM-A500F SM-A500F/DS

SM-A500H SM-A500H/DS

SM-A700F

ربراک یامنهار هچرتفد

Farsi. 10/2016. Rev.1.0

www.samsung.com