ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀✀  مک و اه همانرب

یناهج تعاس

.دیورب یناهج تعاس تعاس تمسق هب ،اه همانرب هحفص رد

اه تعاس داجیا

.دینزب هبرض یور سپس و ؛دینک باختنا ناهج یاهرهش تسیل زا ار یرهش ای هدرک دراو ار رهش کی مان

هبرض یور سپس و ،ديراد هگن و دینزب هبرض تعاس کی یور ،دینزب هبرض یور ،یناتسبات نامز لامعا یارب

.دینزب

.دشاب توافتم اه‌هاگتسد هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

اه تعاس فذح

.دینزب هبرض یور سپس و دیراد هگن و هدز هبرض تعاس کی یور

رتمونرک

.دینزب هبرض رتمونرک تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینک تبث ار دادیور نآ عورش نامز ات دینزب هبرض دروکر یور .دینزب هبرض عورش یور ،دادیور کی زا یریگ نامز یارب

.دینزب هبرض یناشنزاب یور ،اهرود ندرک کاپ یارب .دینزب هبرض فقوت یور ،نامز ندرک فقوتم یارب

جنس نامز

.دیورب جنس نامز تعاس هب ،اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض عورش یور سپس و هدرک میظنت ار نامز تدم

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دش شوماخ جنس نامز یتقو

93