آغاز به کار

هاگتسد هرابود یزادنا هار

تدم هب نامزمه تروص هب ار ادص نازیم شهاک همکد و شوماخ/نشور همکد ،دش لاعفریغ ای داتفا راک زا امش هاگتسد رگا

.دوش یزادنا‌هار هرابود ات دیراد هگن و دیهد راشف هیناث 7 زا شیب

ﺍﺩﺻ ﻥﺍﺯﻳﻣ ﺵﻫﺎﮐ ﻪﻣﮐﺩ

ﺵﻭﻣﺎﺧ/ﻥﺷﻭﺭ ﻪﻣﮐﺩ

هحفص ندرک زاب و ندرک لفق

تدم یارب هاگتسد هک یتروص رد ،نینچمه .دنک‌یم لفق ار نآ و دنک‌یم شوماخ ار هحفص ،شوماخ/نشور همکد نداد راشف

.دوش‌یم لفق راکدوخ تروص هب و هدش شوماخ هحفص ،دوشن هدافتسا یصخشم

هحفص لفق ندرک زاب هیحان لخاد رد و دیهد راشف ار یلصا هحفص همکد ای شوماخ/نشور همکد ،هحفص لفق ندرک زاب یارب

.دیشکب هاوخلد تهج کی رد ار ناتتشگنا

.دینک هعجارم هحفص لفق شور رییغت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیهد رییغت ار هحفص لفق ندرکزاب زمر دیناوت‌یم

21