حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

یرادربسکع یارب تسد فک تکرح

سپس و دینزب هبرض یرادربسکع یارب تسد فک تکرح تاکرح و اه تیلاعف تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یرادربسکع یارب تسد فک تکرح دیلک یور

سکع هحفص زا ات دیشکب سکعرب ای پچ هب تسار زا هحفص یور ار نآ و دیهد رارق هحفص یور ار دوخ تسد هرانک ،هحفص زا سکع نتفرگ زا سپ .دوش یم هریخذ Screenshots موبلآ یرلاگ هشوپ رد ،ریوصت .دیریگب

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب و هدرک شیاریو ار نآ دیناوت‌یم

.تسین نکمم هحفص زا یرادربسکع ،اه همانرب یضعب زا هدافتسا ماگنه

45