مقدمات

Play هاگشورف

.دینک هدافتسا اه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض Play هاگشورف یور اه همانرب هحفص رد

اه همانرب بصن

.دییامن وجتسج ار رظن دروم هملک و دینزب هبرض وجتسج هیحان یور ای ،دینک رورم هورگ بسح رب ار اه‌همانرب

یارب .دینزب هبرض بصن یور ،ناگیار یاه‌همانرب دولناد یارب .دینک باختنا نآ تاعلاطا هدهاشم یارب ار همانرب کی

.دییامن لابند ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد و دینزب هبرض تمیق یور ،ناگیارریغ یاه‌همانرب دولناد و یرادیرخ

باختنا ار اه همانرب راکدوخ یناسرزور هب تامیظنت ،راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت رییغت یارب

.دینک باختنا ار رظن دروم هنیزگ سپس و هدرک

اه‌همانرب تیریدم

اه‌همانرب ندرک لاعفریغ ای فذح

هبرض اه همانرب ندرک لاعفریغ/فذح یور و دینک زاب ار اه‌همانرب هحفص ،ضرف‌شیپ یاه‌همانرب ندرک لاعفریغ یارب لاعفریغ یور و دینک باختنا ار همانرب کی .دیآ‌یمرد شیامن هب دینک لاعفریغ دیناوت‌یم هک ییاه‌همانرب یور رب .دینزب

.دینزب هبرض ندرک بصن وغل هدش یریگراب یاه همانرب یور و دینک زاب ار اه‌همانرب هحفص ،هدش دولناد یاه‌همانرب فذح یارب

ودینک باختنا ار همانرب کی ،هدز هبرض همانرب ریدم تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد دیناوت‌یم نینچمه .دینک سمل ار

.دینک باختنا بصن وغل سپس

اه همانرب یزاس لاعف

سمل ار دش ماجنا هنیزگ سپس و هدرک باختنا ار اه‌همانرب ،هتفر لاعفریغ یاه همانرب شیامن هب اه‌همانرب هحفص رد هبرض دش لاعفریغ همانرب ریدم اه همانرب تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد دیناوت‌یم ،نینچمه .دینک

.دینزب هبرض ندرک لاعف یور سپس ،دینک باختنا ار همانرب کی ،دینزب

یاه‌همانرب زا هدافتسا هب دیناوت‌یم امش .دینک یفخم اه‌همانرب هحفص رد طقف ار اه‌همانرب :اه‌همانرب ندرک یفخم•

.دیهد همادا هدش یفخم

امش .دینک لاعفریغ ار دنتسین هاگتسد زا ندرک فذح لباق هک یضرف‌شیپ یاه‌همانرب :اه‌همانرب ندرک لاعفریغ•

.دییامن هدافتسا لاعفریغ یاه‌همانرب زا دیناوت‌یمن

.دینک فذح دیناوت یم ار هدش دولناد یاه همانرب :اه‌همانرب فذح•

33