آغاز به کار

تراک USIM ای تراک میس ندرک جراخ

.دوش لش ینیس ات دیهد رارق تراک میس ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدنروآ نوریب قاجنس1 1

.دیشکب نوریب تراک میس فاکش زا یمارآ هب ار تراک میس ینیس2 2

.دینک جراخ ار تراک میس3 3

:تراک میس ود یاه‌لدم

:تراک میس کت یاه لدم

.دیراذگب تراک میس ینیس فاکش نورد ار تراک میس ینیس4 4

14