ینمیا کمک

یرارطضا تلاح 81 کمک مایپ 82

یدربراک تاناکما و اه همانرب

S Finder 83 میوقت 83 S Voice 85 تنرتنيا 86 کیزوم 88 وئدیو 90 تعاس 92

باسح نيشام 94 تشادداي 94 ادص طبض 95 Dropbox 96 Flipboard 97 ويدار 97

Google یاه‌همانرب 99

اه هاگتسد ریاس هب لاصتا

ثوتولب 101 Wi-Fi Direct 103 )لاعف NFC یاراد یاه ‌لدم( NFC 105

)لاعف NFC یاراد یاه ‌لدم( S Beam 107 عیرس لاصتا 108 Screen Mirroring 109

Mobile( هارمه هاگتسد قیرط زا پاچ 111 )Printing

فهرست مطالٜ

نفلت

سامت یرارقرب

62

اه سامت تفایرد

64

سامت نیح رد سرتسد رد یاه تیلباق

65

نیبطاخم

نیبطاخم ندوزفا 66 نیبطاخم لاقتنا 66 نیبطاخم یوجتسج 67

ليميا و اه‌مایپ

اه مايپ 68 لیمیا 70

نيبرود

یرادربملیف و یرادربسکع ینابم

72

یرادربسکع یاه تلاح

74

نیبرود تامیظنت

77

یرلاگ

هاگتسد رد تایوتحم هدهاشم

79

رگید یاه‌هاگتسد رد هدش هریخذ یاوتحم هدهاشم

80

3