اه هاگتسد ریاس هب لاصتا

ثوتولب

ثوتولب هرابرد

لدابت یارب ثوتولب زا .دنک یم رارقرب دنراد رارق مه زا یمک هلصاف رد هک هاگتسد ود نیب یمیقتسم میس یب لاصتا ثوتولب

.دینک هدافتسا اه هاگتسد ریاس اب تاعلاطا

چیه ،ثوتولب قیرط زا یتفایرد ای یلاسرا تایوتحم زا هدافتسا ءوس ای ،تقرس ،نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس•

.دریذپ یمن یتیلوئسم هنوگ

تفایرد و دیراذگ یم کارتشا هب ار تایوتحم ،نمیا ًلاماک و نانیمطا لباق یاه هاگتسد اب هک دیوش نئمطم هشیمه•

.دبای شهاک لاقتنا تعرس تسا نکمم ،دشاب هتشاد دوجو اه هاگتسد نیب یعنام رگا .دینک یم

راگزاس امش هاگتسد اب تسا نکمم دنرادن Bluetooth SIG هیدییأت هک ییاهنآ ًاصوصخم ،اه هاگتسد زا یخرب•

.دنشابن

یارب ینوناق ریغ دورو ای اهلیاف یپک ،ندیدزد لاثم ناونع هب( دینکن هدافتسا ینوناق ریغ دصاقم یارب ثوتولب زا•

.)یراجت دصاقم

.تسین ثوتولب زا ینوناق ریغ هدافتسا زا یشان بقاوع لوئسم گنوسماس

ثوتولب یاه هاگتسد ریاس اب ندش تفج

نکسا یور سپس و ددرگ لاعف ات دینک سمل ار ثوتولب دیلک ،هدرک سمل ار ثوتولب تامیظنت اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض

.دنوش یم تسرهف هدش ییاسانش یاه‌هاگتسد

.دینزب هبرض ناتهاگتسد مان یور رب ،دشاب تیؤر لباق رگید یاه هاگتسد یارب ناتهاگتسد دیهاوخ یم هک یتروص رد

101