ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀✀  مک و اه همانرب

یرسّ تلاح زا هدافتسا

.دینک تیریدم و هریخذ هناگادج ار هدش هریخذ تاحفص و اه بت ،اه کناشن دیناوت یم ،یرسّ تلاح رد

.دینک لفق ار هنامرحم تلاح دیناوت یم روبع زمر زا هدافتسا اب

هنامرحم تلاح یزاسلاعف

.دینزب هبرض لاعف هنامرحم اه هنابز یور ،هحفص نییاپ رازبا راون رد

زین روبع زمر کی هنامرحم تلاح یارب دیناوت یم لیامت تروص رد ،دینک یم هدافتسا یگژیو نیا زا راب نیلوا یارب رگا

.دینک هدافتسا

.دینک هدافتسا شیامن هحفص زا یرادربسکع لثم اه یگژیو یضعب زا دیناوت یمن ،هنامرحم تلاح رد

.دهد یم رییغت ار اهرازبا راون گنر هنامرحم تلاح رد هاگتسد

ینمیا تامیظنت نداد رییغت

.دیهد رییغت ار ناتروبع زمر دیناوت یم

.دینزب هبرض دورو زمر رییغت هنامرحم تلاح تینما یصوصخ میرح تامیظنت رتشیب یور

هنامرحم تلاح یزاسلاعفریغ

.دینزب هبرض لاعفريغ هنامرحم اه هنابز یور ،هحفص نییاپ رازبا راون رد

87