تنظیمات

)findmymobile.samsung.com( )نم هارمه نفلت نتفای( Find my mobile تیاس بو هب :دیورب تیاس‌بو هب

.دینک یبایدر Find my mobile تیاس بو رد ار هدش هدیدزد ای هدش مگ هاگتسد دیناوت‌یم .دیورب

زا ات دشاب هتشاد زاین Samsung باسح هب یناشنزاب زا سپ ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :لفق ددجم یزاس لاعف

.دوش دارفا ریاس طسوت هاگتسد ددجم یزاسلاعف زا عنام ور نیا

:تراک میس لفق میظنت

.دینک لاعفریغ ای لاعف هاگتسد زا هدافتسا زا لبق زمر تساوخرد یارب ار نیپ لفق :تراک میس لفق

رییغت ار هتفر راک هب تراک USIM ای تراک میس یاه هداد هب یسرتسد یارب هتفر راکب دک نیپ :میس نیپ رییغت

.دیهد

 

.دهد ناشن نتشون نامز رد ار امش روبع یاه هملک ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :دورو یاهزمر ندرک تیؤر لباق

دولناد و هدرک یسررب ار ینمیا یاه یناسر زور هب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :یتینما تسایس یاهیناسرزورب

.دنک

هب راکدوخ تروص هب ار زور‌هب یتینما یاه‌شرازگ ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :یتینما یاه شرازگ لاسرا

.دنک لاسرا گنوسماس

.دینک میظنت هنامرحم یاه لیاف ندرک هریخذ تهج ار هظفاح عون کی :یزاس هریخذ هظفاح عون

.دینک هدافتسا اه‌همانرابتعا و اه‌همانیهاوگ زا فلتخم یاه‌همانرب زا نمیا هدافتسا یارب :نانیمطا لباق یاه همانیهاوگ

.دینک بصن USB هظفاح یور زا ار هدش یراذگزمر یاه همان یهاوگ :هاگتسد هریخذ لحم زا بصن

.دینک میظنت ًاددجم ار روبع زمر و دینک کاپ هاگتسد زا ار همانرابتعا تایوتحم :دورو تاعلاطا ندرک کاپ

امنهار

.دینک ادیپ علاطا مهم تامیظنت ای یدربراک یاه همانرب و هاگتسد زا هدافتسا هوحن هرابرد ات دینک هدهاشم ار امنهار تاعلاطا

.دینزب هبرض امنهار یور ،تامیظنت هحفص رد

هاگتسد هرابرد

.دییامن یناسرزور‎هب ار هاگتسد رازفا‎مرن ای دینک شیاریو ار هاگتسد مان ،دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد تاعلاطا هب

.دینزب هبرض هاگتسد هرابرد یور ،تامیظنت هحفص رد

132