دورٜ⠆

.دوش یم شوماخ راکدوخ روطب نیبرود ،ینلاوط تدم یارب نیبرود زا ندرکن هدافتسا تروص رد•

لااب حوضو هب هک ییاه تلاح زا یخرب رد تسا نکمم ،تروص نیا ریغ رد .دینک لصاح نانیمطا زنل یزیمت زا•

.دنکن راک یتسرد هب هاگتسد دیراد زاین

سکع رد یرصتخم جاجوعا تسا نکمم .هک تسا بسانم زاب هیواز یاه سکع نتفرگ یارب ولج نیبرود زنل•

.تسین هاگتسد ییاراک رد لاکشا دوجو هدنهد ناشن نیا و دوش داجیا زاب هیواز یاه

هحفص ندوب لفق نامز رد نیبرود یزادنا هار

.دینک ارجا هدش لفق هحفص رد ار نيبرود ،صاخ تاظحل زا عیرس سکع نتفرگ یارب

تامیظنت‏ هب دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،دوش یمن هداد ناشن رگا .دیشکب گرزب هریاد زا نوریب هب ار ،لفق هحفص رد

.دینک باختنا ار نیبرود ربنایم ،هتفر ،‏لفق هحفص

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

نیبرود زا هدافتسا بادآ

.دیریگن ملیف ای سکع اهنآ زا نیریاس هزاجا نودب•

.دینک یراددوخ دنتسین زاجم ینوناق ظاحل زا هک ییاهویدیو طبض ای سکع نتفرگ زا•

.دینک یراددوخ ،دوش‌یم نارگید یصوصخ میرح ضقن ثعاب هک ییاهویدیو طبض ای سکع نتفرگ زا•

73