عیٜ⠀ 찆✆尨

تسا شیامن شیپ زا رت نییاپ سکع تیفیک

.دشاب توافتم اه سکع تیفیک دراد ناکما یرادربسکع یاه کینکت و طیحم هب هتسب•

نآ حوضو ای هدش زیون راچد ریوصت دراد ناکما ،دیریگب هتسب یاضف ای بش رد ،کیرات یاه طیحم رد ار اه سکع رگا•

.دبای شهاک

دنوش یم رهاظ اطخ یاه مایپ ،یا هناسردنچ یاه لیاف ندرک زاب ماگنه

یاهراک ،دیدش وربور اطخ یاه مایپ اب ای دندشن شخپ اه لیاف دوخ هاگتسد یور یا هناسر دنچ یاه لیاف ندرک زاب ماگنه رگا :دینک ناحتما ار ریز

.دینک دازآ ار هظفاح یاضف زا یرادقم ،هاگتسد زا اه لیاف فذح ای هنایار هب اه لیاف لاقتنا اب•

تیریدم اب یقیسوم لیاف رگا .دشاب هدشن تظفاحم )DRM( لاتیجید قوقح تیریدم اب یقیسوم لیاف هک دینک لصاح نانیمطا• رایتخا رد لیاف شخپ یارب ار بسانم دیلک ای زوجم هک دینک لصاح نانیمطا ،تسا هدش تظفاحم )DRM( لاتیجید قوقح

.دیراد

AC3 ای DivX ریظن لیاف تمرف کی زا رگا .دوش یم ینابیتشپ هاگتسد طسوت لیاف یاه تمرف هک دینک لصاح نانیمطا• یاه تمرف هچ زا امش هاگتسد هکنیا هدهاشم یارب .دنک ینابیتشپ نآ زا هک دینک بصن ار یا همانرب ،دوش‌یمن ینابیتشپ

.دینک هعجارم www.samsung.com هب دنک یم ینابیتشپ یلیاف

یاه ملیف و اه سکع دراد ناکما .دنک یم ینابیتشپ هدش هتفرگ هاگتسد نیا هلیسوب هک ییاه ملیف و اه سکع زا امش هاگتسد•

.دوشن هداد ناشن یتسرد هب اه هاگتسد ریاس هلیسوب هدش هتفرگ

یم ینابیتشپ دنتسه زاجم اه سیورس ریاس ای هکبش سیورس هدنهد هئارا طسوت هک یا هناسردنچ یاه لیاف زا امش هاگتسد•

.دننکن لمع یتسرد هب هنیمز سپ ریوصت ای ملیف ،سامت گنز ریظن تنرتنیا رد جیار تایوتحم زا یخرب دراد ناکما .دنک

دشن تفای یرگید ثوتولب هاگتسد

.دشاب هدش لاعف امش هاگتسد یور ثوتولب دیوش نئمطم•

.دشاب لاعف دیوش لصو نآ هب دیهاوخ یم هک یهاگتسد یور ثوتولب یگژیو هک دیوش نئمطم•

.دنراد رارق )رتم 10( ثوتولب درب هدودحم رثکادح رد رگید ثوتولب هاگتسد و امش هاگتسد هک دیوش نئمطم•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم کی اب ،درکن عفر ار لکشم لااب یاه هتکن رگا

138