هدافتسا لباق یاه یگژیو و تاکرح

تاکرح و اه تیلاعف

.دینک لرتنک یتسرد هب ار تاکرح .دوش رجنم هتساوخان یاه‌یدورو هب تسا نکمم هاگتسد هب هبرض ای دایز شزرل

دنمشوه رادشه

رادشه دیلک یور سپس و دینزب هبرض دنمشوه رادشه تاکرح و اه تیلاعف تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دنمشوه

.دزرل یم نتشادرب زا سپ هاگتسد ،دیراد یدیدج مایپ ای خساپ نودب سامت رگا

.دنک یمن راک یگژیو نیا حطسمان حطس یور رب هاگتسد نتشاد رارق ای هحفص ندوب نشور تروص رد

43