آغاز به کار

هظفاح تراک زا هدافتسا

هظفاح تراک بصن

زا یضعب ،هظفاح تراک عون و هدنزاس هب هتسب .دنک یم ینابیتشپ تياباگيگ 64 رثکادح ات هظفاح یاه تراک زا امش هاگتسد

.دنشابن راگزاس امش هاگتسد اب تسا نکمم هظفاح یاه تراک

تسا نکمم راگزاسان تراک زا هدافتسا .دنشابن راگزاس هاگتسد اب ًلاماک تسا نکمم هظفاح یاه تراک یضعب•

.دنک شودخم ار تراک رد هدش هریخذ تایوتحم دناوت یم ای دوش هظفاح تراک ای امش هاگتسد ندید بیسآ بجوم

.دشاب لااب هب ور نآ تسار تمس هک دیشاب بقارم ،هظفاح تراک ندرک دراو ماگنه•

تمرف هظفاح تراک رگا .دنک یم ینابیتشپ هظفاح یاه تراک یارب exFAT و FAT یلیاف متسیس زا هاگتسد نیا•

.دنک یم تمرف ون زا ار هظفاح تراک هاگتسد ،دینک بصن یتوافتم یلیاف راتخاس اب یا هدش

.درک دهاوخ هاتوک ار اهنآ رمع لوط ،هظفاح یاه تراک یور تاعلاطا موادم ندرک کاپ و نتشون•

یصخش یاهلياف رد هظفاح تراک رد دوجوم تاعلاطا تسرهف ،هاگتسد رد هظفاح تراک بصن ماگنه•

.دوش یم هداد شیامن هظفاح تراک

.دوش لش ینیس ات دیهد راشف هظفاح تراک ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدندروآ نوریب قاجنس1 1

.دیشکب نوریب هظفاح تراک فاکش زا یمارآ هب ار هظفاح تراک ینیس2 2

.دشاب نییاپ تمس هب نآ گنر ییلاط یاه تمسق هک یا هنوگ هب دیهد رارق هظفاح تراک ینیس یور ار هظفاح تراک3 3

18