قابلیت اتصال شبکه

هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا

تنرتنیا لاصتا و هارمه نفلت لاصتا هطقن هرابرد

اه‌هاگتسد ریاس و اه‌هنایار اب دوخ هاگتسد هارمه تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب یگژیو نیا زا ،تنرتنیا لاصتا دوجو تروص رد

.دنوش رارقرب ثوتولب ای و USB ای Wi-Fi قیرط زا دنناوت یم تلااصتا .دینک هدافتسا

.دیوش یفاضا یاه‌هنیزه لمحتم تسا نکمم یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه

هارمه لاصتا هطقن زا هدافتسا

.دینک هدافتسا اه هاگتسد ریاس اب هارمه تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب هارمه لاصتا هطقن کی ناونع هب دوخ هاگتسد زا

سمل ار هارمه نفلت لاصتا هطقن هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا تامیظنت اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینک

.دوش لاعف ات دینک سمل ار هارمه نفلت لاصتا هطقن دیلک2 2

ادیپ Wi-Fi یاه هکبش تسرهف رد ار امش هاگتسد دنناوت یم رگید یاه هاگتسد .دوش‌یم نایامن تیعضو راون رد

.دننک

ار تینما حطس و دینزب هبرض لاصتا هطقن یدنبرکیپ یور ،هارمه لاصتا هطقن یارب روبع زمر میظنت یارب•

.دینزب هبرض هریخذ یور و هدرک دراو روبع زمر کی سپس .دینک باختنا

.دینک باختنا Wi-Fi یاه‌هکبش تسرهف زا ار نآ و دیزادرپب دوخ هاگتسد یوجتسج هب ،رگید هاگتسد هحفص رد3 3

.دینک هدافتسا تنرتنیا هب یسرتسد یارب هاگتسد هارمه تنرتنیا زا ،لصتم هاگتسد رد4 4

41