عیٜ⠀ 찆✆尨

)گنوسماس دییأت دروم یاهرژراش دروم رد( دوش یمن ژراش یتسرد هب یرتاب

.دینک لصاح نانیمطا رژراش تسرد لاصتا زا•

.دییامن ضیوعت ار یرتاب و دینک هعجارم گنوسماس تامدخ زکرم هب•

دوش یم یلاخ دیرخ نامز زا رت عیرس یرتاب

.دبای شهاک تسا نکمم نآ دیفم ژراش رمع ،دیهد رارق مرگ رایسب ای درس رایسب یامد ضرعم رد ار یرتاب ای هاگتسد رگا•

.دبای یم شیازفا یرتاب فرصم ،دینک هدافتسا تنرتنیا ای یزاب ریظن اه همانرب زا یخرب ای یناسر مایپ یاه یگژیو زا رگا•

.دبای یم شهاک نآ دیفم ژراش رمع نامز رورم هب و تسا یفرصم هدام کی یرتاب•

تسا هدرک غاد امش هاگتسد

هاگتسد تسا نکمم ،ینلاوط تدم هب اه همانرب زا هدافتسا ای ،دننک یم فرصم یرتشیب ژراش هک ییاه همانرب زا هدافتسا ماگنه دح زا شیب هاگتسد رگا .دشاب هتشاد امش هاگتسد درکراک ای رمع لوط رب یریثأت دیابن و تسا یداع تیعضو نیا .دوش مرگ امش تامدخ زکرم اب ،دنام یقاب لااب نانچمه هاگتسد یامد رگا .دینکن هدافتسا نآ زا یتدم ،تسا غاد ینلاوط تدم هب ای دوش‌یم مرگ

.دیریگب سامت گنوسماس

دنوش یم رهاظ اطخ یاه مایپ ،نیبرود یزادنا هار ماگنه

اطخ یاه مایپ ،نیبرود یزادنا هار ماگنه رگا .دشاب هتشاد نیبرود یزادنا هار یارب یفاک یرتاب یورین و هظفاح دیاب امش هاگتسد :دینک ناحتما ار ریز یاهراک ،دندش رهاظ

.دینک ژراش ار یرتاب•

.دینک دازآ ار هظفاح یاضف زا یرادقم ،هاگتسد زا اه لیاف فذح ای هنایار هب اه لیاف لاقتنا اب•

،دیتشاد لکشم نیبرود زا هدافتسا یارب نانچمه اهراک نیا ماجنا زا دعب هک یتروص رد .دینک یزادنا هار هرابود ار هاگتسد•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب

137