حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

هرجنپ هزادنا میظنت

.دینک میظنت ار اه هرجنپ هزادنا ات دیشکب نییاپ ای لااب ار همانرب یاه هرجنپ نیب هریاد

یا هرجنپ دنچ یاه هنیزگ زا هدافتسا

ناترظن دروم هحفص رود هب ،یگنر یبآ رداک ،همانرب هرجنپ باختنا اب ،دینک‌یم هدافتسا یا‌هرجنپ دنچ یاه‌همانرب زا هک یماگنه :دینک باختنا ار همانرب یاه‌هرجنپ نیب هریاد ،ریز یاه هنیزگ هب یسرتسد یارب .دوش یم رهاظ

رگیدکی اب اه هرجنپ یریگرارق لحم ضیوعت :

48