تاعلاطا و هاگتسد ریدم

هاگتسد ءاقترا

.داد ءاقترا رازفا مرن هخسن نیرخآ هب ناوت یم ار هاگتسد

میس یب ءاقترا

.دنک ادیپ ءاقترا firmware-over-the-air \FOTA( رازفا نایم قیرط زا ًامیقتسم دناوت یم هاگتسد

.دینزب هبرض زور‌هب هخسن یتسد دولناد هاگتسد هرابرد تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

Samsung Kies اب ءاقترا

ار هاگتسد و هدرک ارجا ار Samsung Kies .دینک دولناد گنوسماس تیاس بو زا ار Samsung Kies هخسن نیرخآ اه نآ یناسر زور هب ندوب تروص رد و هدرک ییاسانش ار هاگتسد راکدوخ روطب Samsung Kies .دینک لصو هنایار هب بسک یارب .دوش عورش ءاقترا ات دینک کیلک یناسر زور هب همکد یور وگتفگ هرجنپ رد .دهد یم ناشن وگتفگ هرجنپ رد ار

.دینک هعجارم Samsung Kies یامنهار هب ،اقترا هوحن هرابرد رتشیب تاعلاطا

.دینکن عطق ار USB لباک ای دینکن شوماخ ار هنایار ،هاگتسد ءاقترا ماگنه•

رد لخادت ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا .دینکن لصو هنایار هب ار رگید یاه هاگتسد ،هاگتسد ءاقترا ماگنه•

.دوش یناسرزور هب دنیآرف

112