تنظیمات

ناکم

.دیهد رییغت ار ناکم تاعلاطا زوجم تامیظنت

.دینک سمل ار ناکم هنیزگ ،ندرک لاعف یارب و و هدرک باختنا ار ناکم ،تامیظنت هحفص رد

.دینک باختنا )یبایناکم( دوخ یناکم تاعلاطا یروآ‌عمج یارب ار یشور :تلاح

ودننک یم تساوخرد ار امش یلعف ناکم تاعلاطا اه همانرب مادک هک دینک هدهاشم :ریخا یناکم تیعقوم یاه‌تساوخرد

.دینک هدهاشم ار اه نآ یرتاب فرصم نازیم

.دنک‌یم هدافتسا یناکم یاه‌سیورس هچ زا امش هاگتسد هک دینیبب :ناکم تامدخ

نتفای یارب ثوتولب ای Wi-Fi و GPS یاه یگژیو زا هدافتسا ماگنه رد هک دینک میظنت ار ییاه هیامن :نم یاه ناکم

.دننک یم هدافتسا یصاخ یاه ناکم زا ،امش ناکم

)تراک میس ود یاه‌لدم( تراک میس ریدم

.دینک یشرافس ار تراک میس تامیظنت و هدرک لاعف ار دوخ تراک میس

.دینزب هبرض تراک میس ریدم یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک باختنا یتوص یاه‌سامت یارب ار تراک‌میس کی :اه سامت

.دینک باختنا ییویدیو یاه‌سامت یارب ار USIM تراک ای تراک‌میس کی :یریوصت هملاکم

.دینک باختنا تنرتنیا سیورس یارب ار تراک میس کی :هارمه نفلت هداد

سامت لوط رد رگید تراک میس زا یدورو یاه سامت ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :نشور هشيمه ییاتود میس

.دوش تفایرد

یاه هنیزه لومشم ٬سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب سامت لاقتنا یارب تسا نکمم ٬تسا لاعف یگژیو نیا یتقو

.دیوش یفاضا

یراذگ‌کارتشا و NFC‏

.دینک یشرافس ار اه هاگتسد ریاس اب تلااصتا ندرک لرتنک هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض یراذگ‌کارتشا و NFC‏یور ،تامیظنت هحفص رد

)لاعف NFC یاراد یاه لدم(‌ NFC

.دیسیونب ای دیناوخب ار دنتسه تاعلاطا لماش هک NFC یاه بسچرب ات دینک لاعف ار NFC

نیبطاخم تاعلاطا و بو تاحفص ریظن یتاعلاطا لاسرا یارب Android Beam یگژیو زا :Android Beam

.دینک هدافتسا NFC یگژیو یاراد یاه هاگتسد هب

118