مقدمات

تسد عیرس تکرح

یارب .دیربب تسار ای پچ هب عیرس هحفص یور رب ار تسد ،رگید لنپ هدهاشم یارب اه همانرب هحفص ای یلصا هحفص رد

.دیشکب نییاپ ای لااب هب عیرس ار اهنآ ناتتشگنا اب ،نیبطاخم تسرهف دننام تسیل کی ای بو هحفص کی رد تکرح

اه تشگنا ندرک کیدزن و ندرک رود

مه هب ار اه تشگنا .دوش ییامنگرزب نآ زا یشخب ات دینک رود مه زا ار دوخ تشگنا ود ریوصت ای هشقن ،بو هحفص یور

.دیوش جراخ ییامنگرزب تلاح زا ات دینک کیدزن

24