دورٜ⠆

بش

.دینک هدافتسا شلاف زا هدافتسا نودب و رون‌مک طیارش رد سکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دینزب هبرض بش تلاح نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد

GIF کرحتم

.دینک هدافتسا تباث سکع نیدنچ زا هدافتسا اب کرحتم سکع کی داجیا یارب تلاح نیا زا

.دینزب هبرض GIF کرحتم تلاح نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد

یرادربریوصت یاه‌تلاح تیریدم

.دنوش نایامن تلاح باختنا هحفص رد ات دینک باختنا ار یرادربریوصت یاه‌تلاح

.دینزب هبرض تلاح تیریدم تلاح نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینزب تملاع ار اه تلاح تسیل هب ندوزفا یارب رظن دروم یاه تلاح2 2

.دوش رت میلام ریوصت ات دیریگب هدش نشور هرهچ اب سکع کی :هرهچ شیارآ

.دیریگب کرحتم یاه هژوس زا یلاوتم سکع نیدنچ :یپ رد یپ یرادربسکع

.نشور و کیرات قطانم رد یتح تایئزج دیلوتزاب و ینغ یاه گنر اب ریواصت نتفرگ :)ینغ نوت( HDR‏

ار اهنآ ،سکع نتفرگ یاه تلاح زا هدافتسا اب فلتخم یاه هولج لامعا اب و دیریگب سکع نیدنچ :رتشیب و سکع

.دینک حلاصا

سکع نتفرگ یاه تلاح دولناد

.دینک دولناد Galaxy Apps زا ار یرتشیب یرادربریوصت یاه تلاح

.دینزب هبرض یریگراب تلاح نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد

76