تنظیمات

.دینزب هبرض یور ،رتشیب یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

.دیزادرپب دوجوم یاه‌هکبش یوجتسج هب :نکسا

ات دینک لصتم رگیدکی هب Wi-Fi قیرط زا ًامیقتسم ار اه هاگتسد و دینک لاعف ار Wi-Fi Direct :Wi-Fi Direct

.دیراذگب کارتشا هب ار اه لیاف دیناوتب

.دینک یزاس‌یشرافس ار Wi-Fi تامیظنت :هتفرشيپ

.دیوش لصو WPS همکد زا هدافتسا اب هدش تظفاحم Wi-Fi هکبش کی هب :WPS یراشف همکد

.دیوش لصو )PIN( نیپ WPS زا هدافتسا اب هدش تظفاحم Wi-Fi هکبش کی هب :WPS PIN یدورو

.دینک هدهاشم Wi-Fi دروم رد ار امنهار تاعلاطا :امنهار

Wi-Fi باوخ هوحن میظنت

.دینزب هبرض باوخ نیح رد Wi-Fi نتشادهگن نشور هتفرشيپ یور

،دتفا‌یم قافتا نیا یتقو .دنک یم شوماخ ار Wi-Fi راکدوخ روط هب هاگتسد ،دوش یم شوماخ هحفص هک یماگنه تسا نکمم راک نیا .دنک‌یم ادیپ یسرتسد نآ هب ،دنک هدافتسا هارمه تنرتنیا زا ات دشاب هدش میظنت یروط هاگتسد رگا

.دینک میظنت هشیمه یور ار هنیزگ نیا ،یبناج یاه‌هنیزه زا زیهرپ یارب .دوش هداد لاقتنا یاه هنیزه لماش

ثوتولب

.دینک هدافتسا هاتوک لصاوف رد تاعلاطا لدابت یارب ثوتولب زا

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب ثوتولب دیلک یور سپس و هدز هبرض ثوتولب یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینزب هبرض یور رتشیب یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

.دینک میظنت ار تسا تیؤر لباق هاگتسد هک ینامز تدم :ندوب تیؤر لباق نامز

.دینک هدهاشم ار ثوتولب قیرط زا یتفایرد یاه‌لیاف :هدش تفایرد یاهلیاف

.دیهد رييغت ار هاگتسد مان :هاگتسد مان رییغت

.دینک هدهاشم ثوتولب دروم رد ار امنهار تاعلاطا :امنهار

116