تنظیمات

:دیلک هحفص ییاجباج

.دوش لاعفریغ دیلک هحفص ییاجباج یگژیو ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :کيچيه

.دوش دراو نتم ،دیلک هحفص یور رب تشگنا ندیشک اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :یپ رد یپ یدورو

لاعف ار دنمشوه دیلک هحفص شیامیپ یگژیو ،دیلک هحفص رد تکرح اب امن ناکم ندرک اجباج یارب :امن ناکم لرتنک

.دینک

 

.دنک شخپ ادص هاگتسد ،دینک یم سمل ار یدیلک یتقو ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ادص

.دزرلب هاگتسد ،دینک یم سمل ار یدیلک یتقو ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هدننازرل

ریوصت کی تروص هب ار نآ دینک یم سمل هک ار یفرح ره ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هسیون شیامن شیپ

.دهد شیامن گرزب

.دینک یناشنزاب ار گنوسماس دیلک هحفص تامیظنت :ددجم ميظنت

Google یتوص پيات

.دینک باختنا ار یدورو نتم یاه نابز :اه‌نابز

.دینک بصن و هدرک دولناد نیلافآ یتوص یدورو یارب ار نابز تاعلاطا :نیلافآ راتفگ صیخشت

یتوص یاه یدورو رد ار زیمآ نیهوت تاملک هک دينک ميظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :زیمآ‌نیهوت تاملک ندرکدودسم

.دهدن صيخشت

راتفگ هب نتم یاه هنیزگ

هنیزگ ،راتفگ دیلوت یاهروتوم تامیظنت رییغت یارب .دینک باختنا ار راتفگ دیلوت روتوم کی :هدیزگرب TTS روتوم

.دینک باختنا ار

.دینک باختنا راتفگ هب نتم لیدبت یگژیو یارب تعرس کی :راتفگ تعرس

.دیهد شوگ هنومن ناونع هب هدش هدناوخ نتم هب :دینک شوگ لاثم کی هب

.دینک هدهاشم "راتفگ هب نتم لیدبت" یگژیو یارب ار ضرف شیپ نابز تیعضو :ضرف‌شیپ نابز تیعضو

اه‌نلاعا یناوخزاب

.دنک شخپ دنلب یادص اب ار اهدادیور ای اه‌مایپ ،یدورو یاه‌سامت هب طوبرم یاه‌نلاعا هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد

رگ هراشا تعرس

.دينک ميظنت ار هاگتسد هب لصتم یوجتسج هحفص اي سوام رگ هراشا تعرس

128