آغاز به کار

،یرتاب لماک ندش ژراش تسا نکمم اما ،دینک هدافتسا نآ زا دیناوت یم ،تسا ندش ژراش لاح رد هاگتسد یتقو•

.دشکب لوط یرتشیب نامز تدم

تروص رد .دنکن راک تسا نکمم یسمل هحفص ،دوش هجاوم قرب تاناسون اب هاگتسد ،ندش ژراش ماگنه رگا•

.دینک ادج هاگتسد زا ار رژراش ،لکشم نیا زورب

ای رمع لوط رب یریثأت دیابن و تسا یداع تیعضو نیا .دوش مرگ هاگتسد تسا نکمم ،ندرک ژراش ماگنه• ار ندرک ژراش ،رژراش تسا نکمم ،دش مرگ لومعم دح زا رتشیب یرتاب رگا .دشاب هتشاد امش هاگتسد درکراک

.دنک فقوتم

.دیربب گنوسماس تامدخ زکرم هب ار دوخ رژراش و هاگتسد ،دوش یمن ژراش تسرد امش هاگتسد رگا•

زا ار نآ سپس و هدرک ادج هاگتسد زا ار رژراش ادتبا .دینک ادج رژراش زا ار نآ ،دش ژراش لماک روطب هاگتسد هکنیا زا سپ

.دینک ادج قرب زیرپ

/نشور همکد رژراش .دیروایب رد قرب زا ار نآ دوش یمن هدافتسا رژراش یتقو ،قرب فرصم رد ییوج هفرص یارب ادج قرب زیرپ زا ار نآ ،قرب یژرنا فلاتا زا یریگولج یارب تسین هدافتسا لاح رد یتقو دیاب سپ درادن شوماخ

.دشاب سرتسد لباق یتحار هب و هتفرگ رارق قرب زیرپ هب کیدزن ژراش نیحرد دیاب رژراش .دینک

یرتاب فرصم شهاک

تیلباق ندرک لاعفریغ و اه هنیزگ نیا میظنت اب .دهد‌یم هئارا یرتاب فرصم رد ییوج‌هفرص یارب ار ییاه‌هنیزگ امش هاگتسد :دینک هدافتسا هاگتسد زا یرتشیب تدم دیناوت یم ،هنیمز سپ یاه

.دیربب باوخ تلاح هب ار هاگتسد ،شوماخ/نشور همکد نداد راشف اب دینک یمن هدافتسا هاگتسد زا هک یماگنه•

.ديدنبب اه‌همانرب تیریدم یگژیو زا هدافتسا اب ار یرورضريغ یاه همانرب•

.دينک لاعفریغ ار )Bluetooth( ثوتولب•

.دیراد هگن شوماخ ار Wi-Fi•

.دینک لاعفریغ ار اه‌همانرب راکدوخ یزاس ماگمه•

.دیهد شهاک ار هنیمز سپ رون نامز تدم•

.دیهد شهاک ار هحفص ییانشور•

17