ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀✀  مک و اه همانرب

تعاس

رادشه

.دینک باختنا ار رادشه تعاس تمسق ،اه همانرب هحفص رد

رادشه گنز میظنت

سپ ،دینک باختنا ار رادشه رارکت یاهزور ،هدرک میظنت رادشه یارب نامز کی ،دینزب هبرض اه‌رادشه تسرهف رد یور ،اه‌رادشه ندرک لاعفریغ ای لاعف یارب .دینک سمل ار دش ماجنا سپس و هدرک میظنت ار رادشه فلتخم یاه‌هنیزگ ریاس نآ زا

.دینک سمل ار اه‌رادشه تسرهف رد ،دوجوم رادشه رانک رد دامن

.دینک صخشم ار هدش میظنت شیپ زا نامز زا سپ رادشه کی رارکت تاعفد دادعت و ینامز هلصاف کی :ترچ

شیپ زا رادشه ندمآرد ادص هب زا شیپ هقیقد دنچ .دینک میظنت دنمشوه رادشه یارب گنز و نامز کی :دنمشوه رادشه• شیازفا جیردت‌هب دنمشوه رادشه یادص نازیم .دنک‌یم ندز گنز هب عورش مک یادص اب دنمشوه رادشه ،هدش میظنت

.دیآرد ادص هب ،هدش میظنت شیپ زا رادشه گنز ای دینک شوماخ ار نآ هک ینامز ات دبای‌یم

رادشه یزاس فقوتم

هریاد زا جراخ هب ار ،دیا‌هدرک لاعف ار قیوعت هنیزگ ًلابق رگا .دوش فقوتم رادشه ات دیشکب گرزب هریاد زا نوریب هب ار

.دوش رارکت صخشم نامز تدم کی زا سپ رادشه ات دیشکب گرزب

اهرادشه فذح

.دینزب هبرض یور سپس و دیراد هگن و هدز هبرض رادشه یور

92