دورٜ⠆

.دنک همیمض سکع هب ناکم بسچ رب کی ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ناکم یاه بسچرب

دننام ،دشاب هتشاد دوجو یعنام لانگیس یارب تسا نکمم هک ییاه ناکم رد ،GPS یاه لانگیس شیازفا یارب•

.دینک یراددوخ یرادربسکع زا ،دعاسمان ییاوه و بآ طیارش ای عافترا مک قطانم ای اه نامتخاس نیب

سکع ناکم تاعلاطا هک تسا نکمم ،دیراذگ یم کارتشا هب نارگید اب ار ناکم بسچرب اب یسکع هک یماگنه• یور دینک یم اشامت ار سکع هک یماگنه ،تلاح نیا زورب زا یریگولج یارب .دریگب رارق اه‌نآ دید ضرعم رد

.دوش فذح ناتناکم تاعلاطا ات دینزب هبرض ناکم رد یور سپس و رتشیب تاعلاطا

.دینک باختنا ار ندرک هریخذ ناکم :هریخذ لحم

زا یا هنیآ ریوصت کی داجیا یارب ار ریوصت ،دیریگ یم سکع ولج نیبرود اب هک یماگنه :هنوراو تروص هب هریخذ

.دینادرگرب یلصا هنحص

اه هژوس باختنا ماگنه ءایشا یدنب بیکرت رد امش هب ات دنک یم داجیا هحفص رد یجنرطش یامنهار :یجنرطش طوطخ

.دنک کمک

.دریگب سکع ،یتوص یاه نامرف اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ادص لرتنک

.دینک میظنت ار هاگتسد ندرک موز ای نیبرود رتاش درکلمع لرتنک تهج ادص میظنت همکد زا هدافتسا یارب :ادص نازیم دیلک

شیامن ار اهنآ ،اهویدیو طبض ای اه‌سکع نتفرگ زا سپ هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :اهویدیو/اه‌سکع رورم

.دهد

.دینادرگرب هیلوا تلاح هب ار نیبرود تامیظنت :تامیظنت یناشنزاب

.دنشاب توافتم ،هدافتسا دروم تلاح هب هتسب تسا نکمم دوجوم یاه‌هنیزگ

78