تامیظنت

تامیظنت هرابرد

.دینک هدافتسا یربراک یاه باسح ندرک هفاضا و اه همانرب ،اهدرکلمع میظنت یارب همانرب نیا زا

.دینک سمل ار تامیظنت اه‌همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض یور ،رظن دروم هملک ندرک دراو اب تامیظنت یوجتسج یارب

ودینزب هبرض ناونعب شيامن یور .دیهد رییغت تسرهف کی ای هناگادج یاه هنابز هب ار هدهاشم تلاح دیناوت یم امش

.دینک باختنا ار هدهاشم تلاح کی

عیرس تامیظنت

.دینک هدهاشم ار دوخ هقلاع دروم تاميظنت یاه‌هنیزگ تسرهف

هنیزگ ،دینزب هبرض عیرس تامیظنت شیاریو یور ،دوخ هقلاع دروم تاميظنت یاه هنیزگ تسرهف شیاریو یارب

.دینزب هبرض ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار تامیظنت

تلااصتا

Wi-Fi

.دینک ادیپ یسرتسد هکبش یاه هاگتسد ریاس ای تنرتنیا هب و دیوش لصو Wi-Fi هکبش هب ات دینک لاعف ار Wi-Fi

.دینزب هبرض ،نآ ندرک لاعف یارب Wi-Fiدیلک یور سپس و هدز هبرض Wi-Fiیور ،تامیظنت هحفص رد

یا‌هکبش لاصتا کی ،لانگیس نیرت‌یوق زا هدافتسا تهج ،هارمه تنرتنیا ای Wi-Fi هکبش راکدوخ باختنا اب دناوت‌یم هاگتسد

.دینزب تملاع ار دنمشوه هکبش رییغت ،راکدوخ تروص هب اه‌هکبش نیب ییاجباج یارب .دشاب هتشاد رادیاپ

115