آغاز به کار

)تراک میس ود یاه‌لدم( USIM تراک ود ای تراک میس ود زا هدافتسا

.دینک هدافتسا سیورس هدنهد هئارا ود ای نفلت هرامش ود زا نامزمه دیناوت یم ،دینک دراو تراک میس ود رگا

اه تراک میس ندرک لاعف

ار تراک )USIM( میسوی ای تراک میس کی .دینزب هبرض تراک میس ریدم تامیظنت همانرب یور ،یلصا هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور سپس و ،دینک باختنا

اه‌تراک USIM ای تراک میس دامن و مان رییغت

ار تراک USIM تراک ای تراک میس کی .دینزب هبرض تراک میس ریدم تامیظنت همانرب یور ،یلصا هحفص رد

.دینک میظنت تراک میس ره یارب ار دامن و مان کی .دینک سمل ار دامن ای مان یور سپس و هدرک باختنا

تراک میس ود نیب ییاجباج

هداد شیامن اه‌نلاعا لنپ هحفص یور رب تراک‌میس باختنا یاهدامن ،دشاب لاعف تراک USIM ای تراک‌میس ود هک یماگنه

.دینک باختنا ار تراک‌میس کی سپس و هدرک زاب ار اه‌نلاعا لنپ .دوش‌یم

15