حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

هرجنپ دنچ

یا‌هرجنپ دنچ هرابرد

.دینک ارجا هتفاکش هرجنپ کی رد ار همانرب ود نامزمه تروص هب هک دزاس‌یم مهارف امش یارب ار ناکما نیا هناگدنچ هرجنپ

.دینک یزادنا‌هار وشزاب یاه‌هرجنپ رد نامزمه تروص هب ار همانرب نیدنچ دیناوت‌یم ،نینچمه

.دنراد ار یگژیو زا هدافتسا تیلباق ،دنا هدش هداد شیامن Multi window تمسق رد هک ییاه همانرب طقف•

.دننک‌یمن ینابیتشپ وشزاب هرجنپ یاه‌یگژیو زا اه‌هاگتسد یخرب•

هدش میسقت هحفص اب هناگدنچ هرجنپ

اهنآ هک دنتسه وشزاب یاه‌هرجنپ رد یزادنا‌هار لباق ینامز طقف ،نیبطاخم و باسح نيشام لثم ،اه‌همانرب زا یضعب

.دیشکب هحفص یور هب هناگدنچ هرجنپ ینیس زا ار

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هرجنپ دنچ هنیزگ یور سپس و هتفر هرجنپ دنچ تامیظنت تمسق هب ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینک باختنا ار هرجنپ دنچ هنیزگ و دینک زاب ار عیرس میظنت لنپ دیناوت یم نینچمه

.دیرادهگن و دینزب هبرض یور ،یا هرجنپ دنچ ینیس ندرک زاب یارب2 2

سپس .دیشکب هحفص یور ،یا هرجنپ دنچ تمسق زا ار نآ و دیراد هگن و و هدرک سمل ار ناترظندروم همانرب نوکیآ3 3

.دیشکب هحفص یور رب دیدج یتیعقوم هب ار رگید همانرب نوکیآ

.دومن ارجا هناگادج یاه هرجنپ رد نامزمه تروص هب ناوت یم ار دنتسه تملاع یاراد هک ییاه‌همانرب یاهدامن

46