شخصیسازی

هحفص لفق شور رییغت

.دیهد رییغت دوخ یصخش تاعلاطا هب نارگید یسرتسد زا یریگولج یارب ار هحفص ندرک لفق شور دیناوت‌یم

.دینک باختنا ار هحفص لفق شور کی سپس و دینزب هبرض هحفص لفق لفق هحفص تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد

.تشاد دیهاوخ جایتحا روبع زمر هب ،هحفص لفق ندرکزاب یارب دعب هب نیا زا

.دیربب گنوسماس تامدخ زکرم دزن یناشنزاب یارب ار دوخ هاگتسد ،دیدرک شومارف ار لفق ندرک زاب دک رگا

وگلا

میظنت نابیتشپ دک )PIN( نیپ کی .دینک دییأت ار نآ ،ددجم مسر اب ،سپس و دینک مسر وگلا کی رتشیب ای هطقن راهچ لاصتا اب

.دییامن زاب ار هحفص لفق نآ زا هدافتسا اب ،دینک یم شومارف ار وگلا یتقو ات دینک

نیپ

.دینک دراو دییأت یارب هرابود ار روبع زمر سپس و دینک دراو مقر راهچ لقادح .تسا دادعا لماش طقف نیپ کی

دورو زمر

یارب .دشاب مئلاع و دادعا زا رتکاراک 4 دیاب لقادح روبع زمر .تسا فورح و دادعا زا یفلتخم یاهرتکاراک لماش روبع زمر

.دینک دراو ار روبع زمر هرابود ،دییأت

57