دورٜ⠆

نیبرود تامیظنت

رد یرادربملیف و یرادربسکع تلاح ود ره رد ریز یاه هنیزگ همه .دینزب هبرض نيبرود یور اه‌همانرب هحفص رد

.دنتسین سرتسد

.دینک لاعفریغ ای لاعف ار شلف :

شیپ زا ینامز لصاوف اب رظن دروم یاه سکع دادعت ولج نیبرود کمک اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :

.دنوش هتفرگ یرادربسکع ماگنه رد هدش میظنت

.دینک هدافتسا یریخأت یرادربسکع یارب هنیزگ نیا زا :

.دینک هدافتسا یرادربملیف و یرادربسکع ماگنه رد یریوصت هژیو یاه هولج زا :

مجح ،رتلااب حوضو اما .دینک هدافتسا رتلااب حوضو زا رتلااب تیفیک یارب .دینک باختنا ار حوضو نازیم : /

.دنک یم لاغشا ار هظفاح زا یرتشیب

.دینزب هبرض یور رتشیب یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

نتفرگ سکع یارب نآ زا دیناوتب و دنک ییاسانش ار ناتتسد فک ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :تسد فک اب سکع

.دینک هدافتسا ناتدوخ زا

.دوش هتفرگ رت‌میلام یریوصت نتشاد یارب نشور یاه‌هرهچ اب یسکع ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هرهچ شیارآ

یم تفایرد نیبرود رگسح هک تسا یرون نازیم هدننک صخشم رادقم نیا .دیهد رییغت ار یهدرون رادقم :یهدرون رادقم

.دینک هدافتسا رتلااب یهدرون زا ،رون مک طیارش یارب .دنک

نیبرود-ملیف لداعم اب نآ رادقم .دوش یم نیبرود رون تیساسح لرتنک ثعاب راک نیا .دینک باختنا ISO رادقم کی :ISO• ای عیرس کرحتم ءایشا یارب رتلااب ریداقم .دینک هدافتسا ینارون ای نکاس ءایشا یارب نییاپ ریداقم زا .دوش‌یم یریگ‌هزادنا

.دشاب‌یم بسانم رون مک‌

تیعقاو هب کیدزن یگنر فیط ریواصت ات دینک باختنا یبسانم یدیفس لداعت نازیم ،نتفرگ سکع یارب :یدیفس لداعت• یهدرون یارب امد فیط هباشم تامیظنت نیا .دنا‌هدش یحارط صاخ یهدرون یاه‌تلاح یارب تامیظنت نیا .دنشاب هتشاد

.تسا یا‌هفرح یاه‌نیبرود رد یدیفس لداعت

رون یزکرم .دوش یم نییعت رون ریداقم هبساحم هوحن .دینک باختنا ار یریگ‌هزادنا شور کی :یریگ هزادنا یاه‌تلاح

.دنک یم یریگ هزادنا ار صخشم هطقن کی رد رون نازیم یا هطقن .دنک یم یریگ هزادنا هنحص طسو رد ار هنیمز سپ

.دنک یم یریگ نیگنایم هحفص مامت رون زا سيرتام

.دیریگب سکع ات دینزب هبرض شیامن‌شیپ هحفص رد ریوصت یور :سکع نتفرگ - هبرض

،رتلااب حوضو اما .دینک هدافتسا رتلااب حوضو زا رتلااب تیفیک یارب .دینک باختنا ار حوضو نازیم کی :ویدیو هزادنا

.دنک یم لاغشا ار هظفاح زا یرتشیب مجح

.طبظ تلاح رییغت :طبض تلاح

77