اتصال ٜ⠆䜀 ㌆یرس هب لاصتا

)لاعف NFC یاراد یاه لدم(‌ S Beam

.دینک هدافتسا دانسا و ریواصت ،اه ملیف لیبق زا یتایوتحم لاسرا یارب یگژیو نیا زا

.دینک لاعف هدنریگ هاگتسد رد ار S Beam یگژیو1 1

NFC دیلک یور سپس و دینزب هبرض NFC یراذگ‌کارتشا و NFC‏تامیظنت یور ،اه‌همانرب هحفص رد2 2

.دوش لاعف ات دینزب هبرض NFC یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لنپ نینچمه .دوش لاعف ات دینزب هبرض

.دوش لاعف ات دینزب هبرض S Beam دیلک یور سپس ،دینزب هبرض S Beam یور3 3

.دیهد رارق دوخ هاگتسد NFC نتنآ اب سامت رد ار رگید هاگتسد NFC نتنآ و دینک باختنا ار لیاف کی4 4

ار لیاف ات دینزب هبرض دوخ هاگتسد شیامن هحفص یور ،دش نایامن هحفص یور .دینک سمل لاقتنا یارب هک یماگنه5 5

.دینک لاسرا

هخسن قح نوناق ضقن ،راک نیا ماجنا .دینکن لاسرا S Beam قیرط زا ار یرادرب هخسن قح یاراد تاعلاطا•

.درادن یرادرب هخسن قح یاراد بلاطم زا ربراک تسردان هدافتسا لابق رد یتیلوئسم گنوسماس .تسا یرادرب

.دشاب قفومان تسا نکمم لیاف لاقتنا ،دننک لاسرا ار یتاعلاطا نامزمه دننک یعس هاگتسد ود رگا•

107