یرادرب هخسن قح

Samsung Electronics 2016 © Copyright

.دشاب یم یرادرب هخسن قح یللملا نیب نیناوق تظافح تحت امنهار هچرتفد نیا

همجرت ،عیزوت ،دیلوتزاب Samsung Electronics زا یلبق یبتک هزاجا نودب دناوت یمن امنهار هچرتفد نیا زا یشخب چیه یبایزاب یاه متسیس و یتاعلاطا یاه هظفاح رد هریخذ ای ،طبض ،یپکوتف لماش یکیناکم ای یکینورتکلا هلیسو و لکش ره هب ای

.دوش لقتنم تاعلاطا

یراجت میلاع

.دنتسه Samsung Electronics هدش تبث یراجت میلاع گنوسماس یوگول و گنوسماس•

.تسا ناهج رسارس رد Bluetooth SIG, Inc. هدش تبث یراجت تملاع Bluetooth®

،Wi-Fi Direct،Wi-Fi CERTIFIED Passpoint،Wi-Fi Protected Setup،Wi-Fi®

.دنشاب یم Wi-Fi Alliance هدش تبث یراجت مئلاع Wi-Fi یوگول وWi-Fi CERTIFIED

.دنشاب یم دوخ نابحاص هب قلعتم اه یرادرب هخسن قح و یراجت میلاع ریاس•