حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

یباختنا هرجنپ رد هنیزگ کی یور .دینک اهر و دیشکب رگید هرجنپ هب هرجنپ کی زا ار هدش یپک ریواصت و نتم :

.دیشکب رگید هرجنپ رد یلحم هب ار نآ و دیراد هگن و دینزب هبرض

.دننک یمن ینابیتشپ یگژیو نیا زا اه همانرب زا یضعب

.دیهد تیعضو رییغت روانش دامن کی هب :

.دوشن ینابیتشپ اه هاگتسد یضعب رد تسا نکمم یگژیو نیا

.دیهد تیعضو رییغت هحفص مامت شیامن هب :

.همانرب نتسب :

وشزاب هناگدنچ هرجنپ

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هرجنپ دنچ هنیزگ یور سپس و هتفر هرجنپ دنچ تامیظنت تمسق هب ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینک باختنا ار هرجنپ دنچ هنیزگ و دینک زاب ار عیرس میظنت لنپ دیناوت یم نینچمه

.دیرادهگن و دینزب هبرض یور ،یا هرجنپ دنچ ینیس ندرک زاب یارب2 2

49