یبای بیع

دروم رد تسا نکمم اه تیعضو زا یخرب .دینک ناحتما ار ریز یاهراکهار ًافطل ،گنوسماس تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ

.دنکن قدص امش هاگتسد

امش زا هاگتسد ،دیتسه نآ زا هدافتسا لاح رد یتقو ای دینک یم نشور ار دوخ هاگتسد یتقو :دینک دراو ار ریز یاهزمر زا یکی دهاوخ یم

.دینک دراو ار هاگتسد یارب هدش میظنت روبع هملک دیاب ،تسا لاعف هاگتسد لفق یتقو :روبع هملک•

هب هدش هضرع نیپ دیاب ،تسا هدش لاعف نیپ تساوخرد هک ینامز ای راب نیلوا یارب هاگتسد زا هدافتسا ماگنه :)PIN( نیپ•

.دینک لاعفریغ تراک میس لفق تسرهف زا هدافتسا اب ار یگژیو نیا دیناوت یم .دییامن دراو ار تراک میس هارمه

قافتا راب دنچ یارب تسردان نیپ ندرک دراو هجیتن رد ًلاومعم تیعضو نیا ،تسا هدش دودسم تراک میس :)PUK( کاپ•

.دینک دراو ار دوخ تامدخ هدنهد هئارا طسوت هدش هضرع کاپ دیاب .دتفا یم

میس اب هدش هضرع 2 نیپ دیاب ،دراد زاین 2 نیپ هب هک دینک ادیپ یسرتسد یتسرهف هب دیهاوخ یم یتقو :)PIN2( 2 نیپ•

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد‌هئارا اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک دراو ار تراک

دهد یم شیامن رورس یاطخ ای هکبش یاطخ یاه مایپ امش هاگتسد

یعس هرابود و دیورب یرگید لحم هب .دوشن رارقرب طابترا تسا نکمم ،دیتسه فیعض لانگیس یاراد قطانم رد یتقو•

.دوش نایامن بترم روط هب اطخ یاه مایپ دراد ناکما تکرح ماگنه .دینک

هدنهد‌هئارا اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیشاب هتشاد یسرتسد تاناکما یضعب هب دیناوت یمن کارتشا نتشاد نودب•

.دیریگب سامت دوخ سیورس

دوش یمن نشور امش هاگتسد

روط هب ار نآ یرتاب ،هاگتسد ندرک نشور زا شیپ .دش دهاوخن نشور امش هاگتسد ،دشاب هدش هیلخت لماک روط هب یرتاب رگا

.دییامن ژراش لماک

134