مقدمات

)Screen Shot( شیامن هحفص زا یرادربسکع

.دیریگب سکع شیامن هحفص زا دینک‌یم هدافتسا هاگتسد زا هک یماگنه

یرلاگ هشوپ رد ،ریوصت .دیراد هگن و هداد راشف نامز‌مه تروص هب ار شوماخ/نشور همکد و یلصا هحفص همکد نارگید اب و هدرک شیاریو ار نآ دیناوت‌یم ،هحفص زا سکع نتفرگ زا سپ .دوش یم هریخذ Screenshots موبلآ

.دیراذگب کارتشا هب

یارب تسد فک تکرح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیریگب سکع شیامن هحفص زا یرگید یاه‌شور اب دیناوت‌یم نینچمه

.دینک هعجارم یرادربسکع

.تسین نکمم هحفص زا یرادربسکع ،اه همانرب یضعب زا هدافتسا ماگنه

یصخش یاهلياف

یربا یزاس هریخذ یاه‌سیورس دننام یرگید یاه‌ناکم ای هاگتسد رد هک یفلتخم یاه‌لیاف هب یسرتسد یارب همانرب نیا زا

.دینک هدافتسا ،هدش هریخذ

.دینک سمل ار یصخش یاهلياف اه‌همانرب هحفص رد

.ﺎﻫ ﻪﺷﻭﭘ ﺎﻳ ﺎﻫ ﻝﻳﺎﻓ یﻭﺟﺗﺳﺟ

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

.ﻝﻳﺎﻓ ﻉﻭﻧ ﺱﺎﺳﺍ ﺭﺑ ﺕﺎﻳﻭﺗﺣﻣ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

.ﺩﻭﻠﻧﺍﺩ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

.ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ ﺭﺩ ﻩﺩﺷ ﻩﺭﻳﺧﺫ یﺎﻫ ﻝﻳﺎﻓ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

ﺱﻳﻭﺭﺳ ﺭﺩ ﻩﺩﺷ ﻩﺭﻳﺧﺫ یﺎﻫ ﻝﻳﺎﻓ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

.یﺭﺑﺍ یﺎﻫ

37