تلفن

یللملا نیب سامت یرارقرب

.دینزب هبرض دیلک هحفص یور

ار نفلت هرامش و هقطنم دک ،روشک دک .دوش رهاظ + تملاع ات دیراد هگن و هدز هبرض 0 یور :تراک میس ود یاه‌لدم

.دینزب هبرض ای یور سپس و هدرک دراو

ای تراک‌میس کی ← رتشیب تامیظنت سامت تامیظنت یور ،یجورخ یللملا‌نیب یاه‌سامت ندرک دودسم یارب تملاع ار یللملا نیب یاه سامت و هدرک باختنا ار سامت عون کی سپس .دینزب هبرض سامت تيدودحم ← USIM تراک

.دینزب

ار نفلت هرامش و رهش دک ،روشک دک .دوش رهاظ + تملاع ات دیراد هگن و هدز هبرض 0 یور :تراک میس کت یاه لدم

.دینزب هبرض یور سپس و هدرک دراو

سامت تيدودحم رتشیب تامیظنت سامت تامیظنت یور ،یجورخ یللملا‌نیب یاه‌سامت ندرک دودسم یارب

.دینزب تملاع ار یللملا نیب یاه سامت و هدرک باختنا ار سامت عون کی سپس .دینک سمل ار

اه سامت تفایرد

سامت هب ییوگخساپ

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

سامت کی ندرک در

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

.دیشکب لااب تمس هب ار در مایپ راون ،سامت ندرک در زا دعب مایپ لاسرا یارب

سامت ندرک در سامت تامیظنت نفلت و هدرک زاب ار اه‌همانرب هحفص ،فلتخم در یاه‌مایپ داجیا یارب

.دینک سمل ار ندرک در یاه‌مایپ

خساپ یب یاه سامت

هتفر تسد زا یاه سامت تسرهف ات دینک زاب ار اه نلاعا لنپ .دوش‌یم نایامن تیعضو راون رد ،تفر تسد زا یسامت رگا هدهاشم ار خساپ‌یب یاه‌سامت ات دینزب هبرض شرازگ نفلت یور اه‌همانرب هحفص رد دیناوت یم نینچمه .دینک هدهاشم ار

.دییامن

64