پیامها و ايميل

لیمیا

لیمیا یاه باسح میظنت

.دینک سمل ار لیمیا اه‌همانرب هحفص رد

.دینک یزادنا هار دوخ یارب لیمیا باسح کی ،دینک یم زاب ار لیمیا راب نیلوا یارب هک یماگنه

میظنت یور یتکرش لیمیا باسح یارب و یدعب یور یصخش لیمیا باسح یارب .دینک دراو ار ناتروبع زمر و لیمیا سردآ

.دینک لیمکت ار میظنت ات دینک لابند ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد نآ زا سپ .دینزب هبرض یتسد

.دینزب هبرض اه کارتشا تیریدم یور ،رگید لیمیا کارتشا کی یزادنا هار یارب تیریدم یور .دینک میظنت ضرف شیپ کارتشا ناونع هب ار یکی دیناوت‌یم ،دیراد لیمیا کارتشا کی زا رتشیب رگا

.دینزب هبرض ضرف‌شیپ باسح میظنت اه کارتشا

لیمیا لاسرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک سمل ار لیمیا اه‌همانرب هحفص رد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیسیونب ار یمایپ ات دینزب هبرض هحفص نییاپ تمسق رد

یور

.ﻡﺎﻳﭘ ﻥﺗﻓﺭﮔ ﻩﺩﻳﺩﺎﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﯽﻧﺎﻣﺯ ﺭﺩ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺕﻬﺟ ﻡﺎﻳﭘ ﻥﺩﺭﮐ ﻩﺭﻳﺧﺫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﮕﻳﺩ

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻝﺎﺳﺭﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺩﺭﺍﻭﻣ ﻭ ﻭﻳﺩﻳﻭ ،ﺭﻳﻭﺻﺗ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻣﻳﻣﺿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﮕﻳﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ

 

.BCC ﺎﻳ CC ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻉﻭﺿﻭﻣ ﻥﺗﺷﻭﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻩﺩﺎﻔﺗﺳﺍ ﺎﻳ ،ﻝﻳﻣﻳﺍ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻝﻳﺎﻓ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻣﻳﻣﺿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺵﻳﺍﺭﻳﻭ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﺯﺍ

 

.ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﺯﺍ ﻩﺩﻧﺭﻳﮔ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻥﺗﺷﻭﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70