هکبش لاصتا تیلباق

هارمه نفلت هداد

لصتم هارمه نفلت هکبش هب ار هاگتسد ،رگید یاه هاگتسد اب یا هناسر یاه لیاف یراذگ کارتشا ای تنرتنیا زا هدافتسا یارب

.دینک هعجارم هداد زا هدافتسا هب ،اه‌هنیزگ ریاس زا علاطا یارب .دینک

ار تراک USIM ای تراک‌میس کی و ← هداد زا هدافتسا تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد :تراک میس ود یاه‌لدم

.دینک لاعف ار هارمه نفلت هداد سپس و هدرک باختنا

هارمه نفلت هداد سپس و دینک سمل ار هداد زا هدافتسا تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد :تراک میس کت یاه لدم

.دینزب تملاع ار

.دینک لاعف ار هارمه روتارپوا تنرتنیا ،هارمه نفلت هداد هنیزگ سمل و عیرس میظنت لنپ ندرک زاب اب نینچمه

Wi-Fi

کارتشا هب اه هاگتسد ریاس اب ار یا هناسر یاه لیاف ای دینک هدافتسا تنرتنیا زا ات دینک لصو Wi-Fi هکبش کی هب ار هاگتسد

.دینک هعجارم Wi-Fiهب ،اه‌هنیزگ ریاس زا علاطا یارب .دیراذگب

هدش هتفرگ رظن رد ییاپورا یاهروشک رد هدافتسا یارب و دنک یم هدافتسا گنهامهان سناکرف زا امش هاگتسد• یمن یلو ،درب راک هب یلخاد یاهاضف رد تیدودحم نودب اپورا هیداحتا رسارس رد ناوت یم ار WLAN .تسا

.درب راک هب زاب یاهاضف رد ار نآ ناوت

.دوش ییوج هفرص یرتاب فرصم رد ات دینک شوماخ ار نآ ،دوش یمن هدافتسا Wi-Fi زا یتقو•

.دینک سمل نآ ندرک لاعف یارب ار Wi-Fiدیلک سپس و دینک سمل ار Wi-Fiتامیظنت ،اه‌همانرب هحفص رد1 1

یم رهاظ لفق دامن اب ،دنراد زاین روبع زمر هب هک ییاه هکبش .دینک باختنا Wi-Fi یاه هکبش تسرهف زا ار یا‌هکبش2 2

.دنوش

.دینزب هبرض لاصتا یور3 3

دراو هب زاین نودب ،دشاب سرتسد رد هکبش نیا هک راب ره ،تسا لصتم Wi-Fi هکبش کی هب هاگتسد هک یماگنه

.دوش‌یم لصو هکبش نآ هب هرابود هاگتسد ،روبع زمر ندرک

نک شومارف یور و دینک باختنا اه‌هکبش تسرهف زا ار نآ ،هکبش هب هاگتسد راکدوخ لاصتا زا یریگولج یارب

.دینزب هبرض

40