تنظیمات

هریخذ لحم

.دینک تمرف ار هظفاح تراک ای هدرک هدهاشم ار هظفاح تراک و هاگتسد هظفاح تاعلاطا

.دینزب هبرض هریخذ لحم یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنک‌یم کاپ هشيمه یارب ار نآ رد دوجوم تاعلاطا مامت ،هظفاح تراک ندرک تمرف

یشخب ضرف شیپ یاه همانرب و لماع متسیس اریز ،تسا هدش صخشم تیفرظ زا رتمک یلخاد هظفاح یعقاو تیفرظ

.دنک رییغت تسا نکمم هاگتسد ءاقترا زا سپ دوجوم هظفاح تیفرظ نازیم .دنا هدرک لاغشا ار هظفاح زا

تينما

.دیهد رییغت ار تراک USIM ای تراک میس و هاگتسد ندرک نمیا یارب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض تينما یور ،تامیظنت هحفص رد

هاگتسد ناریدم هب دیناوت‌یم .دییامن هدهاشم ار دوخ یشوگ یور رب هدش بصن هاگتسد ناریدم :هاگتسد یاه تسرپرس

.دننک لامعا هاگتسد یور رب دیدج طباوض ات دیهدب هزاجا

.دنک زاجم ار صخشمان عبانم زا اه همانرب بصن هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :صخشمان عبانم

هب دنناوتن دارفا ریاس ،هاگتسد ندش هدیدزد ای مگ تروص رد ات دینک یراذگزمر ار هاگتسد یاه هداد :هاگتسد یراذگزمر• تاعلاطا ،دینک یم نشور ار دوخ هاگتسد راب ره دیاب ،هدش یراذگزمر هاگتسد زا هدافتسا یارب .دننک ادیپ یسرتسد نآ دک ای دوش ییاشگزمر راکدوخ تروص هب امش هاگتسد تاعلاطا دینک میظنت دیناوت‌یم امش .دینک ییاشگزمر ار هاگتسد ار ندرکزابدک رگا .تسا نکممریغ هدش یراذگزمر تاعلاطا یبایزاب ای نابیتشپ هخسن هیهت .دشاب زاین دروم ندرکزاب ار هناخراک تامیظنت امش هاگتسد ،دیسرب دورو یارب شلات دادعت فقس هب و دینک دراو تسردان مهرس تشپ راب نیدنچ

.درک دهاوخ یناشنزاب

.دنوش یراذگزمر هظفاح تراک رد دوجوم یاه لیاف ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هظفاح تراک یراذگزمر

یاهلیاف تسناوت دهاوخن هاگتسد ،دینادرگ زاب هناخراک تامیظنت هب میظنت نیا ندوب لاعف اب ار دوخ هاگتسد رگا

.دینک لاعف ریغ ار میظنت نیا ،هاگتسد یناشنزاب زا شیپ .دناوخب ار هدش یراذگ زمر

قیرط زا رود هار زا هدش تقرس ای هدش مگ هاگتسد لرتنک ناکما ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :رود هار یاه لرتنک

.دیوش دوخ گنوسماس باسح دراو دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب .دشاب هتشاد دوجو تنرتنیا

هاگتسد یبایدر رد ار امش راک نیا هک دینک لاعفریغ ای لاعف ار "نم هارمه نفلت نتفای" یگژیو :تراک میس رییغت رادشه

.دیامن‌یم کمک ،دوخ هدش مگ ای هدیدزد‌

131