ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀✀  مک و اه همانرب

یتوص یاه‌تشاددای شخپ

.دینک سمل ار ادص طبض اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا شخپ یارب ار یتوص تشاددای کی و هدز هبرض یور

.دیربب ار یتوص تشاددای :

.دینک میظنت رارکت یارب ار یتوص تشاددای زا یتمسق :

.دینک میظنت ار شخپ تعرس :

.دیوش در یتوص تشاددای رد ادص نودب و تکاس شخب کی زا :

.دیراذگب یتوص تشاددای رد ار ییاه‌هناشن :

.دیهد همادا ای هدرک فقوتم ار شخپ : /

.دیورب یدعب اي یلبق یتوص تشاددای هب : /

Dropbox

هک یتقو .دینک هدافتسا Dropbox یربا هریخذ هظفاح قیرط زا نارگید اب اهنآ کارتشا و اهلیاف هریخذ یارب همانرب نیا زا هک یرگید هاگتسد ره و بو رورس اب راکدوخ تروص هب امش هاگتسد ،دینک یم هریخذ Dropbox رد ار دوخ یاه لیاف

.دوش یم ماگمه ،دشاب هدش بصن نآ رد Dropbox

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم همانرب نیا

.دینزب هبرض Dropbox یور اه همانرب هحفص رد

یاه‌لمعلاروتسد ،هناخراک یاه‌هداد هب یناشنزاب ماجنا زا سپ نآ ددجم عورش ای راب نیلوا یارب همانرب نیا یزادنا‌هار ماگنه

.دینک لابند یزادنا‌هار لیمکت یارب ار هحفص یور :دينک هدافتسا ريز یاهدرکلمع زا

.دنوش یراذگراب اه‌لیاف ات دینزب هبرض یور .اه لیاف ندرک زاب ای یراذگراب : Files

فذح ،دیراذگب کارتشا هب ار اه لیاف ات دینزب هبرض یور .هدش یراذگراب یاه‌ملیف ای اه سکع هدهاشم :Photos

.دینک تسرد موبلآ ای دینک

.اه‌نلاعا هدهاشم :NOTIFICATIONS

96