تنظیمات

:هحفص تلاح

.دینک هدافتسا شیامن تامیظنت هب هجوت اب شیامن هحفص یزاس هنیهب یارب تلاح نیا زا :قیبطت لباق شیامن هحفص

.دینک هدافتسا کیرات یاه قاتا دننام رون مک یاه طیحم یارب تلاح نیا زا :AMOLED یامنیس

.تسا یا هفرح یاه نیبرود رد یدیفس لداعت یهدرون یارب امد فیط هباشم تامیظنت نیا :AMOLED سکع

.دینک هدافتسا یلومعم یاه طیحم یارب تلاح نیا زا :یلصا

هفرص ورین فرصم رد ،هحفص ییانشور میظنت اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هحفص تلاح راکدوخ میظنت

.دوش ییوج

شیامن )Screen Saver( هحفص ظفاحم کی ،ندش ژراش ماگنه رد هاگتسد ،هنیزگ نیا باختنا اب :هحفص ظفاحم

.دهد‌یم

.دینک میظنت ار تشگزاب و ریخا یاه‌همانرب همکد رون ندنام نشور نامز تدم :یسمل دیلک رون نامز تدم

.دنک مهارف شکتسد اب ار یسمل هحفص زا هدافتسا ناکما هک دینک میظنت ار هاگتسد :سمل تیساسح شیازفا

.دوشن ینابیتشپ اه هاگتسد یضعب رد تسا نکمم یگژیو نیا

لفق هحفص

.دیهد رییغت ار لفق هحفص تامیظنت

.دینزب هبرض لفق هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

دراد ناکما ،هحفص لفق یباختنا یگژیو هب هتسب ریز یاه هنیزگ .دیهد رییغت ار هحفص ندرک لفق شور :هحفص لفق

.دنشاب توافتم

:تاعلاطا شیامن

.دوش هداد شیامن تعاس رانک رد خیرات ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :خیرات و تعاس شیامن

.دوش هداد شیامن ییاتود تعاس ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هناگود تعاس

.دیهد رییغت ار تعاس هزادنا :تعاس هزادنا

.دنوش هداد ناشن هدش لفق هحفص یور رب ییاوه و بآ تاعلاطا ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :اوه

.دنوش یم هداد شیامن تعاس اب هارمه هک دینک دراو ار ار دوخ تاعلاطا :کلام تاعلاطا

.دوش هداد ناشن هدش لفق هحفص یور رب امنهار نتم ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :امنهار نتم

.دوش هداد ناشن هدش لفق هحفص یور رب نیبرود ربنایم ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :نیبرود ربنایم

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

.دینک باختنا هحفص لفق ندرک زاب نامز رد هدهاشم یارب ار یا هولج :ییاشگ لفق هولج

122