ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀✀  مک و اه همانرب

S Voice

S Voice هرابرد

.دینک هدافتسا فلتخم یاه یگژیو یارجا روظنم هب هاگتسد هب یتوص نامرف رودص یارب همانرب نیا زا

.دیهد راشف رابود ار یلصا هحفص همکد ،نآ یاج هب دیناوت یم نینچمه .دینزب هبرض S Voice یور اه همانرب هحفص رد باختنا سپس و دینزب هبرض Settings یور ،یلصا هحفص همکد نداد راشف قیرط زا یسرتسد ندرک لاعفریغ یارب

.دینک وغل ار Open via the home key

نابز میظنت

.دینک باختنا ار نابز کی سپس و دینزب هبرض Language Settings یور

.دوش‌یمن لامعا هاگتسد رد هدش هداد شیامن نابز دروم رد و دوش یم لامعا S Voice رد طقف یباختنا نابز

S Voice زا هدافتسا

.دوش یم یبآ نوفورکیم دامن و هدرک ارجا ار ادص صیخشت هاگتسد ،دینک یم ارجا ار S Voice هک یماگنه

.دییوگب یتوص نامرف کی

.داد دهاوخ ماجنا ار نامرف هب طوبرم مادقا ،دهد صیخشت ار نامرف هاگتسد رگا

:ادص رتهب صیخشت یارب ییاه هتکن

.دینک تبحص حضاو•

.دینک تبحص تولخ یاه ناکم رد•

.دینکن هدافتسا هنایماع ای زیمآ نیهوت تاملک زا•

.دینک زیهرپ هجهل اب ندرک تبحص زا•

هتساوخان یاه نامرف ،امش تبحص هوحن ای فارطا یادصورس هب هتسب ای دنکن ییاسانش ار امش یاه نامرف تسا نکمم هاگتسد

.دنک ارجا

راک هب هدامآ تلاح رد S Voice ندرک رادیب

.دوش یم اجباج راک هب هدامآ تلاح هب راکدوخ تروص هب ،دوشن هدافتسا یتدم یارب S Voice رگا

.دبای همادا ادص صیخشت ات ”Hi Galaxy“ دییوگب هاگتسد هب ای دینزب هبرض نوفورکیم دامن یور

85