مدیر دستگاه و اطلاعام

هنایار و هاگتسد نیب اه لیاف لاقتنا

.دینک لقتنم سکعرب و هنایار هب هاگتسد زا ار اه لیاف عاونا ریاس ای ریوصت ،ملیف ،یتوص یاهلیاف

ای تاعلاطا نتفر نیب زا ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا .دینکن ادج هاگتسد زا ار USB لباک ،اه‌لیاف لاقتنا ماگنه

.دوش هاگتسد ندید بیسآ

نایاپ زا سپ .دینکن ادج هنایار زا ار هاگتسد ،لصتم هنایار یور هاگتسد رد هدش هریخذ یاه‌لیاف شخپ ماگنه•

.دینک ادج هنایار زا ار هاگتسد ،لیاف شخپ

هب میقتسم تروصب ار هاگتسد .دنوشن لصتم یتسردب اه‌هاگتسد تسا نکمم ،دوش هدافتسا USB Hub زا رگا•

.دینک لصتم هنایار USB هاگرد

یا هناسر هاگتسد کی ناونع هب لاصتا

.دینک لصو هنایار هب USB لباک زا هدافتسا اب ار دوخ هاگتسد1 1

هبرض یا‌هناسر یاه‌لیاف لاقتنا قیرط زا هناسر یاه‌لیاف لاقتنا USB یور سپس و ،دینک زاب ار اه نلاعا لنپ2 2

.دینزب

.دینزب هبرض ریواصت لاقتنا یور ،دنک یمن ییاسانش ار امش هاگتسد هنایار رگا

.دیهد لاقتنا هنایار و دوخ هاگتسد نیب ار اه لیاف3 3

Samsung Kies اب لاصتا

گنوسماس یاه هاگتسد نیب ار امش یصخش تاعلاطا و یا هناسر یاوتحم هک تسا یا هنایار همانرب Samsung Kies

.دینک دولناد گنوسماس تیاس بو زا ار Samsung Kies هخسن نیرخآ .دنک یم یزاس ماگمه

.دینک لصو هنایار هب USB لباک زا هدافتسا اب ار دوخ هاگتسد1 1

دامن یور ،دشن ارجا Samsung Kies رگا .دوش یم ارجا هنایار رد راکدوخ روط هب Samsung Kies

.دینک کیلک رابود هنایار رد Samsung Kies

.دیهد لاقتنا هنایار و دوخ هاگتسد نیب ار اه لیاف2 2

.دینک هعجارم Samsung Kies یامنهار هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب

113