تنظیمات

متسیس

یدورو و نابز

.دنشابن سرتسد رد تسا نکمم هدش باختنا نابز هب هتسب اه هنیزگ زا یضعب .دیهد رییغت یدورو نتم یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض یدورو و نابز یور ،تامیظنت هحفص رد

نابز

.دینک باختنا اه همانرب و اهونم همه شیامن یارب نابز کی

ضرف شيپ

.دينک باختنا نتم ندرک دراو یارب ار ضرف‌شیپ دیلک هحفص عون

گنوسماس ديلک هحفص

.دنشاب توافتم ،امش سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب تسا نکمم دوجوم یاه هنیزگ

.دینک باختنا ضرف‌شیپ دیلک هحفص یارب نامدیچ کی :یسراف / English\US\

.دینک باختنا ار یدورو نتم یاه نابز :یدورو یاه نابز باختنا

.دهد داهنشیپ یتاملک و دنک ینیب شیپ ار تاملک امش یدورو قبط ات دینک لاعف ار نتم ییوگشیپ تلاح :وگشیپ نتم

.دینک یشرافس ار هملک یيوگشيپ تامیظنت دیناوت یم نینچمه

یور ندز هبرض اب ار هابتشا یاه هملک و یئلاما یاه هابتشا ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ ندرک نیزگیاج

.دنک حیحصت یشراگن تملاع کی ای هلصاف راون

هگن و دینزب هبرض یددع دیلک یور دیناوت یم .دینک میظنت دربراکرپ نوتم یارب یددع یاهربنایم :نم یروف یاهدیلک

.دوش جرد هدش‌نییعت‌شیپزا نتم ات دیراد

هطقن تملاع نیرخآ زا سپ راکدوخ روط هب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :لوا فرح راکدوخ ندرک گرزب

.دسیونب گرزب فورح اب ار فرح نیلوا بجعت تملاع ای ،لاؤس تملاع ،نایاپ هطقن دننام ،یراذگ

.دش دهاوخ هداد رارق هلصاف تاملک نیب راکدوخ تروص هب ،یگژیو نیا زا هدافتسا اب :راکدوخ یراذگ هلصاف

هطقن کی ،دینز یم هبرض ود هلصاف راون یور رب یتقو هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ یراذگ هناشن

.دنک دراو

127