تنظیمات

هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا

بسک یارب .دینک هدافتسا اه‌هاگتسد ریاس اب هارمه تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب هارمه لاصتا هطقن کی ناونع هب هاگتسد زا

.دینک هعجارم هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا هب ،رتشیب تاعلاطا

.دینزب هبرض هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا یور ،تامیظنت هحفص رد

زا اه هاگتسد ای اه هنایار ریاس اب هارمه تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب هارمه لاصتا هطقن زا :هارمه نفلت لاصتا هطقن

.دینک هدافتسا ،تسین سرتسد رد هکبش لاصتا هک یماگنه دیناوت‌یم یگژیو نیا زا .دینک هدافتسا Wi-Fi هکبش قیرط

ماگنه .دینک هدافتسا USB قیرط زا رتویپماک اب هاگتسد هارمه تنرتنیا کارتشا یارب USB لاصتا زا :USB لاصتا

.دنک یم لمع هنایار یارب میس یب مدوم کی ناونع هب امش هاگتسد ،هنایار کی هب لاصتا

اه هاگتسد رگید ای هنایار اب هاگتسد هارمه تنرتنیا کارتشا یارب ثوتولب لاصتا زا :ثوتولب اب تنرتنیا یراذگ کارتشا

.دینک هدافتسا

زاورپ تلاح

.دینک هدافتسا یا هکبش ریغ تامدخ زا دیناوت یم طقف .دنک یم لاعفریغ هاگتسد رد ار میس یب یاهدرکلمع همه تلاح نیا

.دینزب هبرض زاورپ تلاح یور ،تامیظنت هحفص رد

هداد زا هدافتسا

.دینک نییعت ار یزاس دودحم هب طوبرم تامیظنت و هدرک هدهاشم ار دوخ هارمه تنرتنیا فرصم رادقم

.دینزب هبرض هداد زا هدافتسا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک هدافتسا یهارمه هکبش ره تنرتنیا زا ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هارمه نفلت هداد

.دينک نييعت هارمه تنرتنیا فرصم یارب یتيدودحم :هارمه نفلت هداد تیدودحم میظنت

.دینزب هبرض یور رتشیب یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

،هنیمز سپ رد هارمه تنرتنیا زا هدافتسا ماگنه رد ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هنیمز سپ هداد ندرک دودحم

.دوش لاعف ریغ یزاس ماگمه

.دهد ناشن ار Wi-Fi قیرط زا تنرتنیا فرصم ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :Wi-Fi فرصم نازیم شیامن

زا هدافتسا هب رداق هنیمز‌سپ رد ارجا لاح رد یاه‌همانرب ات دینک باختنا ار هارمه لاصتا طاقن :هارمه نفلت لاصتا طاقن

.دنشابن اه‌نآ

117