تنظیمات

ای NFC زا هک ییاه هاگتسد هب ار دنس ای سکع ،ملیف دننام تایوتحم لاسرا یارب ار S Beam یگژیو :S Beam

.دینک لاسرا ،دننک یم ینابیتشپ Wi-Fi Direct

.دینک نییعت هارمه یاه تخادرپ یارب ار تخادرپ تهج ضرف شیپ همانرب :تخادرپ و هبرض

.دشابن دوجوم تخادرپ یاه‌همانرب همه لماش تخادرپ یاه سیورس تسرهف تسا نکمم

کیدزن یاه هاگتسد

زا دیاب اه هاگتسد مامت .دیهد رییغت ار کیدزن‏ یاه هاگتسد‏هب هاگتسد لاصتا ماگنه اوتحم یراذگ‌کارتشا هب طوبرم تامیظنت

.دنشاب لصتم یکرتشم یسرتسد هطقن هب ای دننک ینابیتشپ Wi-Fi direct

.دینک هدهاشم دوخ هاگتسد یارب ار هناسر رورس مان :هاگتسد مان

هتشاذگ کارتشا هب اه هاگتسد ریاس اب امش تایوتحم ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار دوخ هاگتسد :یراذگ‌کارتشا یارب اوتحم

.دنوش

.دنشاب هتشاد یسرتسد امش هاگتسد هب دنناوت یم هک دینک هدهاشم ار ییاه هاگتسد تسیل :زاجم یاههاگتسد

.دنا هدش عنم امش هاگتسد هب یسرتسد زا هک دینک هدهاشم ار ییاه هاگتسد تسیل :هدش در یاههاگتسد

.دينک باختنا هناسر یاهلياف هريخذ یارب ار هظفاح لحم :رد یریگراب

.دوش هتفریذپ اه هاگتسد ریاس زا دولپآ ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :رگید یاههاگتسد زا اه‌لیاف تفایرد

پاچ

ار دوجوم یاهرگپاچ دیناوت یم اه لیاف پاچ یارب .دینک صخشم ار هاگتسد رد هدش بصن یاه هنوزفا هب طوبرم تامیظنت

.دینک هفاضا یتسد تروصب ار رگپاچ کی ای دینک وجتسج

Screen Mirroring

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار دوخ رگشیامن هحفص و هدرک لاعف ار هحفص یراذگ کارتشا تیلباق

119