حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

وشزاب شیامن ربنایم زا هدافتسا

.دینک ارجا وشزاب هرجنپ کی رد هدافتسا تهج ار یا‌همانرب ،اه‌همانرب هحفص رد1 1

وشزاب هرجنپ کی رد همانرب هحفص .دیشکب نییاپ تمس هب ییلااب یاه هبل زا یکی زا بروم تروصب ار دوخ تشگنا2 2

.دش دهاوخ رهاظ

ار وشزاب هرجنپ ربنایم سپس و ،دینزب هبرض هرجنپ دنچ تامیظنت یور ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب•

.دینزب تملاع

.دننک یمن ینابیتشپ یگژیو نیا زا اه همانرب زا یضعب•

هتفاکش هحفص هناگدنچ هرجنپ زا وشزاب یاه‌هرجنپ یارجا

.دوش ارجا وشزاب هرجنپ کی رد همانرب نآ ات دینزب هبرض همانرب هرجنپ کی یور ،هتفاکش هحفص هناگدنچ هرجنپ رد1 1

.دوش یم یزادنا هار وشزاب هرجنپ رد یباختنا همانرب .دیراد هگن و دینزب هبرض همانرب یاه هرجنپ نایم هقلح یور2 2

51